JASFASS

انجمن علوم دام و طیور (اطلاع رسانی علمي و كاربردي )

 

انرژي

انرژي يک ماده غذايي است که از مواد غذايي مناسب که طي پروسه هاي متابوليکي بدن اکسيده ميشوند حاصل ميگردد. ارزش انرژي مواد خوراکي ويا جيره هاي غذايي ممکن است به صورت هاي مختلفي بيان گردد . معمول ترين واژه هاي انرژي که در ارتباط با مواد خوراکي طيور مورد استفاده قرار ميگيرند به اختصار در زير توضيح داده شده است .

- يک کالري (Cal ) مقدار گرماي لازم براي افزايش يک گرم آب 5/16 درجه به 5/17 درجه سانتي گراد است و به طور دقيق يک کالري برابر با 184/4 ژول تعريف ميشود.

- يک کيلوکالري (Kcal ) برابر با هزارکالري ميباشد که يک واحد معمول در صنعت مرغداري ميباشد.

- يک مگا کالري (Mcal ) برابر با 1000000 کالري ميباشد.

 

تعيين سطوح انرژي جيره ها

معمولا اولين قدم به هنگام تهيه فرمول جيره هاي غذايي طيور ، انتخاب سطح انرژي است ، زيرا پايين ترين هزينه توليد ( گوشت ويا تخم مرغ ) از طريق انتخاب يک سطح مناسب انرژي امکان پذير ميباشد . درحقيقت هزينه خوراک براي هر واحد توليد از طريق قيمت خوراک و مقدار مورد نياز آن براي هر واحد توليد بدست مي آيد . در مناطقي که دانه هاي پر انرژي و چربي هاي خوراک دام نسبتا ارزان باشند تهيه جيره هاي غذايي پرانرژي مقرون به صرفه است . اما چنانچه منظور ، توليد جوجه هاي گوشتي کم چربي باشد بايد به سطوح ديگر انرژي

جيره توجه نمود . درمناطقي که دانه ها و محصولات جنبي کم انرژي ارزان تر باشند دراغلب مواقع جيره هاي کم انرژي تر مقرون به صرفه ميباشند.

 

به طور معمول تراکم مواد مغذي جيره بر اساس سطح انرژي انتخاب شده تعيين ميشود . اين روش جيره نويسي طيور بر اساس اين نظريه

است که با فرض دريافت مواد مغذي کافي ، طيورخوراک را براي تامين انرژي خود مصرف ميکنند . هرچند که چنين فرضي بايد با احتياط و با درک کافي از محدوديت هاي آن مورد استفاده قرار گيرد . ( براي مثال هنگام کمبود يک ماده مغذي در جيره ) مقدارمصرف خوراک روزانه ممکن است متناسب با شدت کمبود کاهش يابد . شايد يک استثنا در مورد کمبود يک اسيد آمينه رخ دهد . به طوريکه کمبود اندک يک اسيد آمينه ممکن است سبب افزايش اندکي در مصرف خوراک شود اگر مقدار بسيار زياد هر يک از مواد مغذي در جيره وجود داشته باشد ، به طور معمول مقدار مصرف خوراک روزانه متناسب با شدت مسموميت حاصل از آن ماده مغذي کاهش مي يابد.

اگر چه معمولا طيور براي دريافت حداقل انرژي از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي مصرف خوراک خود را تعديل ميکنند ، اما هميشه اين تعديلات دقيق نميباشد بيشتر نتايج نشان داده است که معمولا تغييرات مصرف خوراک با تغييرات تراکم انرژي جيره تناسب ندارد . بنابراين استفاده از يک نسبت خاص پروتئين و يا اسيد آمينه به انرژي به هنگام جيره نويسي بايستي بطوردقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.

از جنبه هاي عملي به نظر ميرسد که بيشترين کاربرد نسبت مواد مغذي به انرژي جيره ها براي مرغ لگهورن به هنگام تغذيه آنها با جيره هاي حاوي سطوح متوسط يا پايين انرژي ميباشد . اما تامين نسبت خاص مواد مغذي به انرژي جيره ها براي جوجه هاي گوشتي و بوقلمونها مورد سوال است به ويژه اين مساله نسبت پروتئين به انرژي براي رشد وبازده اقتصادي خوراک مورد سوال است اگر توليد جوجه هاي گوشتي ويا بوقلمونهاي کم چربي از نظر اقتصادي مهم باشد ممکن است نسبت پروتئين به انرژي داراي اهميت فراواني باشند.

مدلهاي رياضي براي تسهيل در انتخاب بهترين ترکيب اقتصادي تراکم پروتئين يا اسيدهاي آمينه ( و مواد مغذي ديگر ) و انرژي جهت رسيدن به اهداف توليدي مورد نياز است به غير از انرژي و مواد مغذي ، عواملي همچون حجم جيره ودرجه حرارت محيط بر مصرف خوراک تاثير دارند . مصرف خوراک با افزايش درجه حرارت محيط کاهش مي يابد مقدار مصرف روزانه مرغ تيپ لگهورن تقريبا 5/1 گرم به ازاي هرواحد افزايش درجه حرارت محيط از 10 تا 30 درجه سانتي گراد کاهش مي يابد در درجه حرارت محيطي بالاتر از 30 درجه سانتي گراد احتمال کاهش مصرف خوراک روزانه 5/2 الي 4 گرم به ازاي هر واحد افزايش درجه حرارت است .

 

 

پروتئين ها و اسيدهاي آمينه

احتياجات پروتئين درجيره در حقيقت احتياجات براي اسيدهاي آمينه موجود در پروتئين جيره است . اسيدهاي آمينه حاصل از پروتئين يک جيره براي تامين اعمال مختلف طيور استفاده ميشود . براي مثال ، اسيدهاي آمينه موجود در پروتئين ها عمدتا براي ساختمان بدن وبافتهاي محافظ مانند پوست ، پرها ، استخوانها و بافتهاي پيوندي و در بافتهاي نرم شامل ارگانها و ماهيچه ها استفاده ميشوند. از آنجائيکه پروتئين هاي بدن به طور مستمر درحال تجزيه و بازسازي هستند بنابراين مصرف اسيدهاي امينه کافي از طريق خوراک بايستي تامين گردد . اگر پروتئين ( اسيدهاي آمينه ) خوراک به اندازه کافي نباشند باعث کاهش رشد و يا توقف رشد و توليد ميگردد. تعداد 22 اسيد آمينه در پروتئين هاي بدن وجود دارند که از نظر فيزيولوژيکي تمام آنها ضروري هستند ازنظر تغذيه اي اين اسيدهاي آمينه را به دو طبقه تقسيم ميکنند : آنهائيکه طيور قادر به ساختن نيستند و يا سرعت سنتز آنها براي احتياجات متابوليکي کفايت ندارد    ( اسيدهاي آمينه ضروري )  و دسته دوم آنهايي هستند که طيور قادر به سنتز آنها از اسيدهاي آمينه ديگر ميباشد ( اسيدهاي آمينه غير ضروري ) .

تامين اسيدهاي آمينه غير ضروري در خوراک ، سنتز آنها را از اسيدهاي امينه ضروري کاهش ميدهد بنابراين توجه به هر دو قسمت احتياجات پروتئين و اسيدهاي آمينه ضروري در جيره نويسي راه مناسبي براي اطمينان از تامين تمام اسيدهاي آمينه مورد نياز براي اعمال فيزيولوژيکي ميباشد اگر چه معمولا احتياجات پروتئين و اسيدهاي آمينه به صورت درصد خوراک نشان داده ميشود اما براي رسيدن به ماکزيموم توليد بايد مقادير آنها جهت تامين توليد برآورده شود بنابراين عوامل موثر بر مصرف خوراک ميتواند بر مقادير مصرف اسيدهاي آمينه و پروتئين ودر نتيجه تراکم مواد مغذي خوراک براي رفع احتياجات طيور تاثير داشته باشد . اين بدين معناست که در طراحي يک جيره غذايي بايستي حتما بالانس بودن تمامي مقادير اسيدهاي آمينه در پرورش آن نژاد در نظر گرفته شود . ولي بدليل اين امر که تامين نمودن تمامي اين مقادير اسيدهاي آمينه به کمک روش طراحي جيره هاي دستي بسيار مشکل مي باشد ، معمولا در طراحي هاي دستي جيره هاي غذايي از بالانس نمودن تعدادي از آنها صرف نظر مينمايند که اين امر منجر به افت توليد و کاهش راندمان خواهد شد ولي به کمک سيستمهاي نرم افزاري کامپيوتري در طراحي جيره هاي غذايي امکان تامين تمامي اسيدهاي آمينه مورد نياز ( که معمولا در راهنماي پرورش آن نژاد ذکر شده است) امکان پذير مي باشد .

 

چربي ها

معمولا چربي ها براي افزايش انرژي جيره جوجه هاي گوشتي به خوراک آنها اضافه ميگردد که باعث بهبود توليد وبازده خوراک ميشود چربي هاي خوراکي ممکن است از منابع مختلف بدست آيد . پس مانده روغن رستورانها ، چربيهاي پس مانده کشتارگاه ها و روغن هاي پس مانده کارخانجات روغن کشي گياهي منابع عمده تامين چربيها به شمار مي آيند براي حفاظت اسيدهاي چرب غير اشباع بهتر است که آنها را با يک ماده ضد اکسيد کننده تثبيت نمود .

 

مواد معدني

مواد معدني براي تشکيل استخوانها به عنوان قسمتي از مواد شيميايي مختلف با اعمال ويژه به عنوان فاکتور آنزيم ها و نيز براي حفظ تعادل طيور مورد نياز هستند کلسيم وفسفر براي تشکيل استخوانها و نگهداري آنها ضروري است . سديم ، پتاسيم ، منيزيم و کلر به صورت فسفات ها و بي کربنات براي حفظ تعادل و PH مايعات مختلف بدن عمل ميکنند بيشتر کلسيم موجود در جيره غذايي پرندگان در حال رشد براي تشکيل استخوانها استفاده ميشود . درحاليکه بيشتر کلسيم جيره مرغهاي بالغ تخمگذار براي تشکيل پوسته تخم مرغ مصرف ميشود اعمال ديگر کلسيم شامل نقش آن در انعقاد خون و به عنوان پيغام بر ثانويه در ارتباطات داخل سلولي ميباشد .

 

ويتامين ها

وجود ويتامين ها جهت کليه اعمال متابوليکي دربدن ضروريست . ويتامين ها را تحت دو عنوان ويتامين هاي محلول درچربي K ، A ، D

، E و ويتامين هاي محلول در آب شامل ويتامين هاي B کمپلکس و ويتامين C طبقه بندي ميکنند . ويتامينC توسط طيورساخته ميشود

هر چند که عکس العمل مثبت پرندگان به افزودن ويتامين C درجيره غذايي انها در شرايط استرس بسيار مهم است براي تامين بهتر ويتامين ها دربدن به طور معمول در بيشتر مکمل هاي غذايي  ويتامينه ، حاوي سطوح به مراتب بالاتر از احتياجات طيور ميباشند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند 1385ساعت 12:2  توسط رضا   |